CONTACTEER ONS

ONZE ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Download hier de algemene verhuurvoorwaarden regio Pepingen van ons verhuurbedrijf in Elingen.

 1. Onze facturen zijn behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant te betalen te Elingen, onmiddellijk bij ontvangst ervan. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan.
 2. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 1 % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag.
 3. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag bovendien van rechtswege en na ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 150 EUR en een maximum van 2.000 EUR ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
 4. Bij aanvang van de huur dient een leveringsbon te worden ondertekend. Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde goed door uw diensten ofwel bij levering van het gehuurde goed door onze diensten. Bij niet aanwezigheid bij de levering geldt de handtekening van onze chauffeur.
 5. De minimum huurperiode is één dag. De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder. Het einde van de verhuring of tijdelijke onderbreking dient per mail, telefoon of fax te worden meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract door. De huurder heeft de plicht het toestel te bewaren als een goede huisvader zolang dit niet opgehaald is door de verhuurder. Hij dient het toestel op een beveiligde én een voor de verhuurder bereikbare plaats klaar te zetten. Indien het toestel voor de verhuurder niet bereikbaar en dus niet af te halen is, loopt de huur van het toestel door en blijft de huurder volledig aansprakelijk voor het toestel.
 6. De huurprijzen zijn gebaseerd op max. 8 draaiuren per dag (1 week = 5 werkdagen). Bij overuren worden deze procentueel in meerdering gebracht.

De weekendprijs geldt enkel op zaterdag en zondag en telt 12 draaiuren. Overuren worden eveneens procentueel in meerdering gebracht. Indien de machine evenwel minder dan 8 uren per dag of 40 uren per week wordt gebruikt heeft ditgeen procentuele verlaging van de huurprijs tot gevolg. De machines worden minimum per dag verhuurd,

 1. Zijn ten laste van de huurder:

- De transportkosten voor het leveren en het terughalen van de machine.

- Het brandstofverbruik.

- De schade van welke aard ook die door het al dan niet gebruiken van het gehuurde toestel, aangebracht wordt, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel direct als indirect, aan derden, aan openbare en of particuliere infrastructuren waaraan de huurder al dan niet werken verricht, aan de huurder zelf of aan één van zijn personeelsleden of aan de bedrijfsterreinen van de huurder die al dan niet zijn eigendom zijn, aan de verhuurder of een van zijn personeelsleden of aan de bedrijfsterreinen van de verhuurder die al dan niet zijn eigendom zijn.

- Het dagelijks nazicht en onderhoud:

- Bij elektrische machines: onderhoud van de batterij, volgens de instructies afgegeven bij de verhuring.

- Het regelmatig schoonmaken van de machine, het regelmatig uitblazen van stoffilters en radiatorelementen.

- De schade, van welke aard ook, ingevolge aanrijding, overbelasting, onbevoegd gebruik, nalatigheid, verlies, diefstal, enz.

- Dagelijkse algemene controle alvorens het in gebruik nemen van het toestel. Het negeren van oplichtende controlelampjes, alarmsignalen, lekkages of te lage vloeistofniveaus, foutief gebruik van de bestuurder, enz. kan leiden tot ernstige materiële schade. De herstellingen ten gevolge hiervan zijn dan ook ten laste van de huurder.

 1. Zijn ten laste van de verhuurder;

De verhuurder staat in voor het periodiek onderhoud van de machines en de herstellingen ten gevolge van algemene slijtage.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien de verhuurder ten gevolge van een overmacht situatie niet (tijdig) aan zijn verplichtingen ( bv. leveringsplicht) kan voldoen, kan aan hem aldus geen bijkomende kosten of enige schadevergoeding worden geëist. Elke schadeclaim die hiermee verband houdt zal als onbestaand aanzien worden.

 1. Het gehuurde goed wordt gereinigd terug afgeleverd. Supplementaire reiniging van de machines wordt aan 50 euro/uur gerekend.
 2. Het gelijkvormigheidscertificaat, keuringsattesten en technische documentatie worden ter beschikking gehouden en kunnen op eenvoudig verzoek bezorgd worden. In elk geval erkent de huurder volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en deze stipt te zullen naleven.
 3. De huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, geschikte rijbewijzen, bekwaamheidsattesten,enz. (zie bepalingen vermeld in de wet op Welzijn). Eventuele daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.

Het is de huurder niet toegestaan:

- Het toestel naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij voorafgaandelijke (schriftelijke) toestemming van de verhuurder.

- Aan het toestel reparaties uit te voeren, dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan het toestel, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder.

- Het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde er beschikking te stellen.

 1. De verhuurde machines zijn wettelijk niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben er te komen. Tenzij deze over een nummerplaat beschikken. De huurder gaat ermee akkoord zich te schikken naar de vigerende gemeentelijke, plaatselijke en nationale wetgeving en reglementen dewelke betrekking hebben op het gebruik van de machines. Alle heffingen en boetes ten gevolge van feiten of overtredingen één werkdag voor aanvang van de huur, de huurperiode zelf en drie werkdagen na de huurperiode, komen dan ook uitsluitend ten laste van de huurder.
 2. Het aanvaarden van deze verkoops- en verhuurvoorwaarden door de klant door de ondertekening van de bestelbon of het niet protesteren van de facturen houdt automatisch in dat de klant verzaakt aan zijn eigen aankoops- en/of huurvoorwaarden nu en voor de toekomst